Environment

Environmentální profil společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o.

Společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. si uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje stav životního prostředí. Rozvoj společnosti je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu a ochrany životního prostředí.

Společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. si je při svém podnikání vědoma odpovědnosti vůči budoucím generacím. Cesta k uplatňování této odpovědnosti je stanovena Integrovaná politika kvality a životního prostředí, kterou je mimo jiné deklarována také snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí a k vytváření podmínek pro jeho zlepšování.

Vedení společnosti stanovilo následující profil sledování a vyhodnocování ukazatelů, které jsou v souvislosti s činností společnosti významné pro ochranu životního prostředí s ohledem na havárii - požár dne 27. 10. 2016, kdy byla z provozu vyřazena část technologií.:

1. Monitorovat a pravidelně autorizovanou osobou měřit vypouštění znečišťujících látek do ovzduší ze všech stacionárních zdrojů v provozovně. Při plánovaných rekonstrukcích zařízení nebo instalaci nových, dbát na zavedení nejlepší dostupné techniky (BAT). Plnit emisní limity dané Integrovaným povolením.
Ovzdusi
2. 2. Monitorovat a snižovat měrnou produkci odpadů, systematicky předcházet jejich vzniku a znečištění zaváděním principů čistší produkce. Zajistit bezpečné nakládání s odpady včetně jejich předání k využití nebo odstranění oprávněnou osobou. Data roku 2016 byl ovlivněna havárií – požárem.
Odpady
3. Snižovat spotřebu energií postupnou náhradou energeticky náročných zařízení zařízeními, která splňují kriteria pro nejlepší dostupné techniky. Monitorovat a vyhodnocovat spotřebu energií v provozovnách (plyn, elektrická energie, voda).
Energie
4. Ve všech oborech a činnostech pracovat dle požadavků ISO 14 001. Zajišťovat ochranu životního prostředí a dodržovat stanovené postupy tak, aby vůči environmentálnímu chování společnosti nebyla vznesena žádná stížnost a společnost nebyla zatížena žádnou sankcí.
5. Zajistit pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců jako jednu z cest vedoucích k minimalizaci rizik vzniku havárií spojených s ohrožením životního prostředí.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto Environmentálním profilu a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho soustavné naplňování.

Společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. se tímto zavazuje k provádění prvků svého environmentálního profilu. Výsledky vnitřních auditů, analýz a poznatky z certifikačních auditů budou průběžně projednávány ve vedení společnosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního chování.